Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením GDPR

 

podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

 

 1. Účelom tejto informačnej povinnosti je informovať dotknuté osoby o zákonom stanovených informáciách, ktoré je povinný prevádzkovateľ poskytnúť dotknutej osobe pri každom spracúvaní osobných údajov o tejto osobe.
 2. Účelom tejto informačnej povinnosti, je preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

 

U-system Slovakia s.r.o., Tupolevova 9, 851 01  Bratislava,
IČO 36 330 167 
dpo@u-system.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 

 1. poskytnutie informácií, ktoré žiada dotknutá osoba na jej emailovú adresu, prípadne telefonicky,
 2. alebo dodanie tovaru alebo služieb od spoločnosti U-system Slovakia s.r.o..
 3. alebo plnenie zmluvy,
 4. alebo organizovanie školenia alebo podujatia.

 

Rozsah spracovania osobných údajov

 

 • Osobné údaje budú spracovávané v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti so zaslaním informácií požadovaných od dotknutej osoby, alebo v súvislosti s dodaním tovaru alebo služieb:
  meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, prípadne firma a pozícia.

 

 • V prípade obchodného partnera môžu byť spracovávané aj profesijné
 • údaje obchodného partnera (napr. absolvované školenia a certifikácie) a prípadne jeho fotografia.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

 • Zmluvný vzťah, alebo predzmluvný vzťah.

 

 • Plnenie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Jedná sa o tieto právne predpisy:

 1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 2. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 3. Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 

 • Osobné údaje klienta môžu byť poskytnuté jedine obchodnému partnerovi za účelom dodania požadovaného tovaru alebo služieb U-system Slovakia s.r.o..

 

Osobné údaje môžu spracovávať jedine poverené osoby a sprostredkovatelia spoločnosti U-system Slovakia s.r.o., ktorí sú zmluvne zaviazaní mlčanlivosťou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nebudú poskytované ďalším príjemcom.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

 

 • Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať po dobu predzmluvného alebo zmluvného vzťahu.

 

 • V prípade zákonných požiadaviek (napríklad súvisiacich s účtovaním) budú údaje uchovávané po dobu požadovanú príslušnými právnymi predpismi.

 

 • V prípade, že osobné údaje už zjavne nebudú potrebné ku spracovaniu, nebudú sa ďalej spracovávať.

 

Poučenie o PRÁVACH Dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie a zároveň vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

a. Právo na prístup:

- Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

b. Právo na opravu:

- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý):

- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.

d. Právo na obmedzenie spracúvania:

- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.

e. Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

- Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

f. Právo na prenosnosť:

- Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré  poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

g. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených  povinností zo strany prevádzkovateľa:

- Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.

h. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

i. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

-      pri spracúvaní osobných údajov na účel vymedzený v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach  vždy rozhodne prevádzkovateľ po odkonzultovaní so zodpovednou osobou.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

 

 • Môže byť použitá forma kontaktného formulára cez web, alebo písomne, alebo telefonicky prípadne osobne 

 

Informácie o  neexistencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

 

 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracovaní poskytnutých osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

Následky neposkytnutia osobných údajov

Ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, nebude môcť byť naplnený požadovaný účel: 

 

 • nebude môcť dostať odpoveď na jej otázky emailovou poštou, prípadne telefonickým kontaktovaním,

 

 • prípadne nebude môcť byť uskutočnené dodanie tovaru alebo služieb,

 

 • prípadne nebude môcť byť uskutočnený zmluvný vzťah a plnenie zmluvy

 

Prenos údajov do tretích krajín

 

 • Osobné údaje nebudú postupované do krajín mimo EU.