Hodnotenie zraniteľností

Cieľ

Zistenie zraniteľností systémov a aplikácií, odhalenie starých zraniteľných verzií, chýbajúcich aktualizácií a dôležitých bezpečnostných záplat, odhalenie bezpečnostných incidentov, posúdenie a ohodnotenie bezpečnostných hrozieb a rizík.

Uplatnenie

Audit informačných a komunikačných technológií, posúdenie infraštruktúry dátových tokov, odhalenie incidentov a zraniteľností, posúdenie a ohodnotenie bezpečnostných, hrozieb a rizík.

Prínosy

  • odhalenie zraniteľností, incidentov a anomálií na jednotlivých systémoch a v infraštruktúre zákazníka
  • výsledky sú veľmi užitočné pre návrh nápravných a preventívnych opatrení bezpečnosti
  • možná automatická pravidelná kontrola, užitočná pre priebežné udržiavanie dobrého stavu bezpečnosti systémov a infraštruktúry
  • hodnotenie pomáha určiť, ktoré úlohy sú najdôležitejšie z pohľadu bezpečnosti, a ktoré menej

Stručný technický popis

  • Simulácia reálnych útokov napr. SmartExploitation, Password Auditing, Vulnerability Verification, Web Application Scanning a mnoho ďalších.
  • Skenovanie sieťovej prevádzky, analýza správania User Behavioral Analytics a Endpoint Detection and Response.
  • Inteligentná korelácia dát a zraniteľností.