Riadené bezpečnostné služby

Definícia MSS

MSS - Managed Security Services - Riadené bezpečnostné služby sú služby, ktoré sú poskytované vysokokvalifikovaným tímom bezpečnostných špecialistov so špecializovanými softvérovými a hardvérovými nástrojmi s cieľom komplexne riešiť kybernetickú bezpečnosť danej organizácie. MSS služby majú komplexný charakter, od architektúry bezpečnostných riešení, cez ich implementáciu, prevádzku, monitoring, aktualizácie a komplexné riadenie životných cyklov jednotlivých častí, priebežné testovanie, hodnotenie zraniteľností, udržiavanie funkčného a bezpečného stavu systémov s ohľadom na aktuálne hrozby a riziká, havarijné plánovanie a testovanie, riešenie bezpečnostných incidentov, konzultácie a forenzné analýzy.

Centrálne riadenie

Rozšírená ochrana voči malvéru, zdieľaná bezpečnostná inteligencia, ochrana voči úniku citlivých dát a ďalšie bezpečnostné riešenia vyžadujú nasadenie jednotného, komplexného a centralizovaného managementu riešenia, kde sa dá nájsť všetko potrebné prehľadne na jednom mieste.

Centralizovaný manažment riešenia umožňuje celkovú správu riešenia z jedinej konzoly. Neodmysliteľnými požiadavkami, ktoré musí moderný komplexný centralizovaný management spĺňať sú:

 • Centrálna správa všetkých spravovaných komponentov riešenia
 • Výkonný auditný subsystém
 • Presadzovanie a vynucovanie centrálnej bezpečnostne politiky organizácie
 • Riadenie zhody s internými pravidlami a bezpečnostnými štandardami organizácie
 • Integrácia s MS Active Directory
 • Automatizovaný bezpečnostný reporting
 • Notifikácia administrátorov o výskyte citlivých udalostí

 

Garancia služieb MSS

Poskytovaním riadených bezpečnostných služieb pokrýva poskytovateľ nasledujúce hlavné požiadavky klienta:

 1. zabezpečiť akceptovateľnú úroveň rizika pôsobiaceho na informačné aktíva klienta vybudovaním a udržiavaním jednoznačného a bezpečného prostredia,
 2. zabezpečiť integritu osobných údajov informačných systémov
 3. zabezpečiť dostupnosť služieb v špecifikovanom rozsahu,
 4. zabezpečiť dôvernosť, osobných údajov a citlivých informácií, dôvernosť konfigurácii systémov
 5. zabezpečiť primeranú kvalitu bezpečnostnej infraštruktúry, a to najmä udržiavaním jej riadnej funkčnosti, dostupnosti aktuálnosti a správnej konfigurácie funkcionality tak, aby mohli byť naplnené body b) a c). Pri napĺňaní týchto vlastností bude poskytovateľ brať ohľad najmä na aktuálne a možné budúce hrozby, závery a zistenia z bezpečnostných incidentov, odporúčania výrobcov, zistenia interných a externých auditov alebo analýz rizík vykonaných klientom,
 6. zabezpečiť primeraný a priebežný dohľad nad riešením tak, aby boli včas identifikované všetky prevádzkové a bezpečnostné incidenty,
 7. v prípade prevádzkového incidentu zabezpečiť obnovu systému v zmysle zmluvného rozsahu,
 8. v prípade bezpečnostného incidentu vopred dohodnutým spôsobom incident vymedziť, odstrániť a zotaviť sa z incidentu.

Rozsah poskytovaných služieb sa vzťahuje na zariadenia a aplikácie vymedzené podľa zmluvného rozsahu.